Szkolenia BHP
Organizacja szkoleń w dziedzinie bhp wynika z obowiązujących przepisów - podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U. 2004 nr 180, poz. 1860, z późn. zmianami).

- nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt,

- pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy,

- zapoznanie się z przepisami i zasadami bhp pracownik jest zobowiązany potwierdzić na piśmie. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r.

Ocena ryzyka zawodowego
Zgodnie z definicją (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. Nr 129, poz. 844 z póź. zm.)
Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Wypadki przy pracy
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z póź. zm.) pracodawca, którego pracownik uległ wypadkowi jest obowiązany:
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownikowi
- zabezpieczyć miejsce wypadku
- zbadać okoliczności i przyczyny wypadku
- sporządzić właściwą dokumentację
- zastosować środki zapobiegające podobnym wypadkom

BHPPLUS Jacek Miksa
94-035 Łódź,
ul. Wróblewskiego 59c/6
tel./fax (042) 296 56 31
tel. kom. 501 553 134

 

Nasza Oferta

 

Poniżej zamieszczamy wybrany zakres usług oferowanych przez naszą firmę

 

 1. Szkolenia w zakresie BHP.
 2. Przeglądy stanowisk Pracy - dokonanie Oceny Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
 3. Sporządzanie i przedstawianie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 4. Współdziałanie w reprezentowaniu pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną.
 5. Bieżące informowanie właściciela o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
 6. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 7. Udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględniania w tych planach rozwiązań techniczno - organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 8. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowywanych w Zakładzie pracy założeń i dokumentacji modernizacji Zakładu lub jego części oraz nowych inwestycji, a także udział w ocenie tych dokumentów.
 9. Udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych obiektów urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwa pracowników.
 10. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych procesach produkcyjnych.
 11. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 12. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących zespołami pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 13. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 14. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie badań środowiska pracy.
 15. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.
 16. Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 17. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących zespołami pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 18. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
 19. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie badań środowiska pracy.
 20. Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.
 21. Pomoc w zakresie zagadnień prawa pracy

Ceny za nasze usługi zależne są od indywidualnych potrzeb naszych klientów. Realizujemy pojedyncze zadania oraz kompleksowe projekty. Istnieje również możliwość podjęcia stałej współpracy.