Bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP - powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Wchodzi w zakres zainteresowań ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy i in.

Podstawę prawną działalności służb bhp stanowi Kodeks pracy Art. 23711 oraz przepis wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z póź. zm.)

BHPPLUS Jacek Miksa
94-035 Łódź,
ul. Wróblewskiego 59c/6
tel./fax (042) 296 56 31
tel. kom. 501 553 134

 

Wybrane akty prawne
z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy
Dz. U. 1998 nr 21 poz. 94, Ustwa z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks Pracy - z późniejszymi zmianami

Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225, Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r.
- o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane ze zm.
Dz.U. 2006 nr 129 poz. 902, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska ze zm.
Dz.U. 2006 nr 122 poz. 851, Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.
- o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ze zm.
Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625, Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
- Prawo energetyczne. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne ze zm.
Dz. U. 2004 nr 125 poz. 1317, Ustawa z dnia 27 czerwca 1997
- o służbie medycyny pracy ze zm.
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 879, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
- o czasie pracy kierowców ze zm.
Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275, Ustawa z dnia 12 grudnia 2003,
- o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Dz. U. 2004 nr 3 poz. 20, Ustawa z dnia 19 czerwca 1997
- o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest.
Dz. U. 2002 nr 241 poz. 2073, Ustawa z dnia 6 grudnia 2002 r.
- o świadczeniu usług ratownictwa medycznego ze zm.
Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1671, Ustawa z dnia 28 października 2002 r.
- o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych ze zm.
Dz. U. 2002 nr 199 poz. 1673, Ustawa z dnia 30 października 2002
- o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229, Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991
-o ochronie przeciwpożarowej
Dz. U. 2001 nr 124 poz. 1362, Ustawa z dnia 6 marca 1981
-o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz. U. 2001 nr 11 poz. 84, Ustawa z dnia 11 stycznia 2001
-o substancjach i preparatach chemicznych
Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321, Ustawa z dnia 21 grudnia 2000
- o dozorze technicznym ze zm.
Dz. U. 1985 nr 20 poz. 85, Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985
- o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Dz. U. 1983 nr 35 poz. 163, Ustawa z dnia 24 czerwca 1983
- o Społecznej Inspekcji Pracy ze zm.
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2644, Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r.
- w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania
Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650, Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021, Rozp.Rady Ministrów z dnia 16 lipca
- w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu ze zm.
Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313, Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000
- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ze zm.
Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973, Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.
- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704, Rozp. Rady Ministrów z dnia 2 września 1997
- w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ze zm.
Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287, Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
- w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej